مهندسی پزشکی در ایران

1366:اجراي پروژه دست سيبرنتيك توسط آقاي دكتر هاشمي گلپايگاني و تأسيس آزمايشگاه مهندسي پزشكي

1371 : آغاز كار دانشكده مهندسي پزشكي (گرايش بيوالكتريك)

1374 : پذيرش دانشجوي كارشناسي (گرايش باليني)

1381 : پذيرش دانشجوي كارشناسي در 3 گرايش