چهارشنبه, 22 خرداد 1392 ساعت 04:38

مدیریت مهندسی

نوشته شده توسط
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

 

تعريف مديريت : 

  مديريت عملي است که به صورت آگاهانه و مستمر انجام مي شود و به سازمان شکل مي دهد.

اهميت مطالعه مديريت و سازمان :

 • سازمان ها در زندگي انسان نقش مهمي ايفا مي کنند
 • سازمان ها در جهت ساختن آينده اي مطلوب گام برمي دارند
 • سازمان ها افراد را با گذشته خود مرتبط مي سازند

 

 

کارايي و اثربخشي

 • کارايي يعني انجام دادن کارها به نحو شايسته و درست
 • اثر بخشي يعني انجام دادن کارهاي درست و مناسب

وظايف اصلي مديران

 • برنامه ريزي
 • سازمان دهي
 • رهبري
 • کنترل

دلايل لزوم برنامه ريزي

 • تعيين مسير
 • کاهش تأثير تغييرات
 • به حداقل رساندن ضايعات و اضافات
 • ايجاد استانداردهايي براي تسهيل کنترل

برنامه ريزي

 • برنامه ريزي دو چيز را مشخص مي کند:

ü       اهداف (آنچه که بايد انجام بگيرد)

ü       ابزار (چگونه بايد به هدف رسيد)

 

سازماندهي

تنظيم و تخصيص دادن کارها، اختيارات سازماني و منابع بين اعضا، به گونه اي که آنها بتوانند به هدف هاي سازمان دست يابند

رهبري

 • راهنمايي کارکنان
 • اعمال نفوذ در سازمان
 • ايجاد انگيزه در کارکنان

سبک هاي رهبري

S       شيوه مستبدانه

S       شيوه مردم سالارانه

S       مشاوره اي

S       مشارکتي

S       شيوه آزادمنشانه

کنترل

     فرايند بازبيني فعاليت ها براي کسب اطمينان از انجام فعاليت ها بر طبق برنامه

ارکان کنترل

 • تعيين استانداردهايي براي عملکرد
 • تعيين شيوه اي براي اندازه گيري عملکردهاي جاري
 • مقايسه عملکردها با استانداردهاي مشخص
 • انجام دادن اقدامات اصلاحي

نقش هاي مدير

 • نقشهاي ارتباطي
 • نقشهاي اطلاعاتي
 • نقشهاي تصميم گيري

S       نقشهاي ارتباطي

 • نقش تشريفاتي
 • نقش رهبري
 • نقش رابط

 

نقشهاي اطلاعاتي   

 • نقش ارزياب
 • نقش توزيع کننده
 • نقش سخنگو

 

نقشهاي تصميم گيري

 • نقش نوآور
 • نقش آشوب زدايي
 • نقش تخصيص دهنده منابع
 • نقش مذاکره کننده

سطوح مديريت

 

 
   
 • مديران رده پايين
 • مديران مياني
 • مديران ارشد

 

سازمان چيست؟

سازمان يک نهاد اجتماعي است که:

 • هدف دارد
 • ساختار آن به صورتي آگاهانه طرح ريزي شده است
 • داراي سيستم هاي فعال و هماهنگ است
 • با محيط خارجي ارتباط دارد

 

سازمان يک سيستم باز است که:

 • اقلام مورد نياز را از محيط مي گيرد
 • آنها را به محصول تبديل مي کند
 • به محيط خارجي مي دهد

 

 

ابعاد طرح سازمان

ابعاد طرح سازمان بيان کننده ويژگي هاي خاص سازمان هستند و به دو گروه طبقه بندي مي شوند:     1. ابعاد محتوايي        2. ابعاد ساختاري

v      ابعاد ساختاري بيان کننده ويژگي هاي دروني يک سازمان هستند

 • رسمي بودن . تخصصي بودن . داشتن استاندارد . سلسله مراتب اختيارات . پيچيدگي . متمرکز بودن . حرفه اي بودن . نسبت هاي پرسنلي

v      ابعاد محتوايي معرف کل سازمان هستند

 • اندازه .  فناوري . محيط . اهداف و استراتژي . فرهنگ

 

 

تعامل ابعاد ساختاري و محتوايي سازمان

 

طراحي ساختار سازماني

در طراحي ساختار سه چيز بايد تعيين شود:

 • کارهايي که بايد انجام شود
 • زنجيره فرماندهي
 • طبقه بندي دواير

انواع گروه بندي واحدهاي سازماني

 • برحسب نوع وظيفه
 • برحسب محصول
 • برحسب منطقه جغرافيايي
 • گروه بندي چند محوري

ساختارهاي سازماني

 • ساختار وظيفه اي
 • ساختار مبتني بر محصول
 • ساختار جغرافيايي
 • ساختار پيوندي
 • ساختار ماتريسي

ساختار مبتني بر نوع وظيفه

ويژگي ها:

 • محيط : با ثبات
 • فناوري : معمولي و يکنواخت
 • اندازه يا بزرگي : کوچک تا متوسط
 • هدف ها : کارايي درون سازماني، کيفيت بالاي فني

 

ساختار مبتني بر نوع وظيفه

نقاط قوت:

 • صرف جويي به مقياس
 • افزايش مهارت کارکنان
 • تأمين هدف هاي تخصصي سازمان

ساختار مبتني بر نوع محصول

ويژگي ها:

 • فناوري : پيچيده
 • محيط : در حال تغيير 
 • اندازه يا بزرگي : بزرگ 
 • هدف ها : رضايت مشتري ، سازش با محيط، اثربخشي در خارج از سازمان

ساختار مبتني بر نوع محصول

نقاط قوت

 • مناسب محيط متغير و بي ثبات
 • هماهنگي دواير سازماني
 • تصميم گيري به صورت غيرمتمرکز

ساختار مبتني بر نوع جغرافيايي

توجه نمودن به مصرف کنندگان يا مشتريان محصولات سازمان

 

ساختار پيوندي

   سازمان ها با بهره گيري از ويژگي هاي دو ساختار متفاوت (محصول و وظيفه) مي کوشند تا از نقاط قوت هر دو ساختار بهره مند شوند ولي از نقاط ضعف آنها اجتناب کنند

ساختار ماتريسي

شرايط مناسب ساختار ماتريسي:

 • منابع به همه واحدها به اندازه کافي نمي رسد
 • سازمان بايد چند هدف ضدونقيض را تأمين کند
 • محيط سازمان پيچيده و نامطمئن است

 

مديريت منابع انساني

سياست ها و اقدامات مورد نياز براي اجراي بخشي از

وظيفه مديريت است که به امور کارکنان مربوط است

 

برنامه ريزي منابع انساني

 • تأمين نيازهاي آينده شرکت
 • حفظ تعادل و توازن در آينده
 • جذب داوطلبان يا کم کردن کارکنان
 • آموزش و توسعه کارکنان

تجزيه و تحليل شغل

 • شرح شغل (شرح وظايف) (آنچه را که شغل مورد نظر نياز دارد)
 • ويژگي هاي شغل (شرايط احراز شغل) (چه نوع افرادي را بايد براي شغل مورد نظر استخدام کرد)

فرايند گزينش

 • پرکردن برگ درخواست کار
 • مصاحبه اوليه
 • آزمون
 • بررسي سوابق فرد
 • مصاحبه عميق
 • معاينه جسمي
 • گماردن فرد در پست مورد نظر

معيارهاي سنجش آزمون

 • اعتبار: « آيا اين آزمون آنچه را که قرار است اندازه گيري کند، اندازه گيري مي کند؟»
 • روايي يا قابل اعتماد بودن: ثبات رويه آزمون

انواع آزمون ها

 • بررسي توانايي هاي شناختي (ذهني)
 • شناخت توانايي هاي فيزيکي و حرکتي
 • سنجش شخصيت و ميزان علاقه فرد
 • آزمون پيشرفت

 

 

انواع مصاحبه

S       تنظيم شده: سوالات و پاسخها از پيش تعيين شده

S       تنظيم نشده: بدون ساختار

S       موقعيتي: توانايي هاي داوطلب را مي سنجد

S       رفتاري: رفتارهاي گذشته را بررسي مي کند

توجيه کارکنان

در فرايند توجيه اطلاعات زيربه کارکنان داده مي شود:

 • ساعت کار
 • شيوه ارزيابي عملکردها
 • حقوق و مرخصي
 • مزاياي کارکنان
 • سياست هاي اداري
 • عمليات واحد، و سازمان
 • قوانين و مقررات ايمني

 

برنامه آموزش و توسعه

 • تجزيه و تحليل نيازها
 • طراحي آموزش ها
 • معتبر بودن مطالب آموزشي
 • اجرا
 • ارزيابي نتيجه ها و پيگيري برنامه

 

روش هاي ارزيابي عملکرد

 • مقياس رتبه بندي ترسيمي
 • رتبه بندي ترتيبي
 • مقايسه دوبه دو
 • توزيع اجباري
 • ثبت وقايع حساس
 • مقياس رتبه بندي رفتاري
 • مديريت برمبناي هدف

مراحل تعيين ميزان پرداخت

 • تحقيق پيمايشي در مورد حقوق
 • ارزيابي شغل مورد نظر
 • دسته بندي مشاغل مشابه در گروه هاي حقوقي
 • قيمت گذاري هر گروه
 • تعيين دامنه مزد هر گروه شغلي

 

تعريف بازاريابي

فعاليتي انساني در جهت ارضاي نيازها و خواسته ها از طريق فرآيند مبادله

مديريت بازاريابي :

 تجزيه و تحليل، طرح ريزي، اجرا و کنترل برنامه هاي تعيين شده براي فراهم آوردن مبادلات مطلوب با بازارهاي مورد نظر براي دستيابي به هدفهاي سازمان

فرآيند بازاريابي

 • تجزيه و تحليل فرصتهاي بازاريابي
 • جستجو و انتخاب بازارهاي هدف
 • طراحي استراتژي هاي بازاريابي
 • برنامه ريزي براي برنامه هاي بازاريابي
 • سازماندهي، اجرا، وکنترل کليه فعاليتهاي بازاريابي

تجزيه و تحليل موقعيت هاي بازار

 • بررسي موقعيت محصول در بازار
 • مطالعه نيازهاي مصرف کنندگان
 • شناسايي و بررسي وضعيت رقبا
 • مطالعه محيط پيراموني
 • شناخت بازار مصرف کنندگان محصول

معيارهاي اندازه گيري جذابيت بازار

 • تخمين اندازه بازار
 • سودآوري بازار
 • ميزان رشد بازار

آميخته بازاريابي

مجموعه اي از ابزارهاي بازاريابي است که شرکت با استفاده از آنها سعي در تحقق اهداف خود در بازار هدف دارد

عناصر آميخته بازاريابي

 • محصول: تنوع محصول، کيفيت، طرح، نام تجاري، ...
 • قيمت: تخفيف، ليست قيمت، اعتبارات، ...
 • ترفيع: تبليغ، فروش حضوري، پيشبرد فروش، ...
 • توزيع: کانالهاي توزيع، پوشش بازار، موجودي محصول، ...

 

مهمترين عنصر موجود درآميخته بازاريابي، محصول است

حساسترين عنصر آميخته بازاريابي، قيمت است

 

کنترل هاي بازاريابي

S       کنترل برنامه ساليانه

S       کنترل سودآوري

S       کنترل استراتژيک

تحقيقات بازاريابي

فعاليتهايي که ارتباطات لازم را بين مصرف کنندگان، خريداران، عامه مردم و مديران بازاريابي از طريق تبادل اطلاعات برقرار مي کند

 

اهداف تقسيم بندي بازار

 • انتخاب بازارهايي که سازمان مي خواهد يا مي تواند محصولات و خدماتش را به آن عرضه کند
 • طراحي محصولات و برنامه هاي بازاريابي براي پاسخگويي به احتياجات خريداران مورد نظر

 

متغيرهاي تقسيم بندي بازار

 • متغيرهاي جغرافيايي مانند کشورها و استانها
 • متغيرهاي جمعيت شناختي همچون سن و جنس
 • عوامل روانشناختي مانند سبک زندگي و شخصيت
 • عوامل رفتاري همچون ميزان استفاده و وفاداري

 

پيش بيني فروش

S       روش هاي کمي: متکي بر اطلاعات

S       روش هاي کيفي: متکي بر قضاوت و تجربه

مديريت محصول

فرآيند برنامه ريزي، تصميم گيري و کنترل يک محصول در مراحل مختلف چرخه عمر آن

فرايند مديريت محصول

 • موضع يابي محصول
 • تعيين آميخته محصول
 • مديريت محصول جديد

راه هاي تشخيص محصول جديد

 • کارکرد متفاوت و جديد يک محصول
 • نوآوري کامل در محصول
 • تأثير بر نوع مصرف

نگرش هاي قيمت گذاري محصولات

S       نگرش قيمت تمام شده

S       نگرش خريدار محوري

S       نگرش رقابت محوري

 

تعريف فناوري

    تمام دانش، محصولات، فرايندها، ابزارها، روش ها و سيستم هايي که در جهت خلق و ساخت کالاها و ارائه خدمات به کار گرفته مي شوند

 

اجزاي فناوري

 • سخت افزار
 • نرم افزار
 • مغزافزار
 • دانش فني

طبقه بندي فناوري ها

 • فناوري هاي نوظهور
 • فناوري هاي پيشرفته
 • فناوري هاي بسيط
 • فناوري هاي متوسط

 

مديريت فناوري

    مديريت فناوري يک حوزه تخصصي ميان رشته اي است که علوم، مهندسي و دانش و هنر مديريت را تلفيق و يکپارچه مي کند

عوامل موثر در خلق ثروت

 • فناوري (عنصر اساسي در خلق ثروت)
 • بازار
 • سرمايه
 • نيروي کار
 • منابع طبيعي
 • سياست هاي عمومي

 

اختراع و نوآوري

S       اختراع عبارت است از مفهوم يا خلق يک فناوري جديد

S       نوآوري شامل خلق کالا، خدمت يا فرايندي است که براي يک سازمان جديد باشد

 

اختراع و نوآوري

S       يک اختراع را مي توان يک رويداد در نظرگرفت، درحالي که يک نوآوري را مي توان يک فرايند قلمداد کرد

S       يک اختراع معمولاً سرآغاز چند نوآوري است

 

چرخه فناوري

انواع نوآوري

 • نوآوري هاي بنيادي يا انقلابي
 • نوآوري هاي تدريجي يا تکاملي

نوآوري هاي بنيادي

 • معمولاً بر پايه يک اختراع استوارند
 • صنايع جديدي مي سازند
 • نادرند
 • بيرون از مرزها و محدوده هاي سازمان رخ مي دهند

نوآوري هاي تدريجي

 • کوچک اند، اما نقش مهمي در بهبود يک کالا، فرايند يا خدمت دارند
 • رايج اند
 • درون شرکت ها يا يک صنعت خلق مي شوند
 • مثل کامپيوتر قابل حمل

چرخه حيات فناوري

 • دوره نوآوري جديد
 • دوره بهبود فناوري
 • دوره بلوغ فناوري

منحني S شکل پيشرفت فناوري

 فرايند نوآوري فناوري

S       تحقيقات پايه

S       تحقيقات کاربردي

S       توسعه فناوري

S       اجراي فناوري

S       توليد

S       بازاريابي

S       گسترش

S       تقويت فناوري

برنامه ريزي فناوري

  شامل طراحي برنامه ها و طرح هايي است براي دستيابي به فناوري هايي که بر قدرت رقابتي يک شرکت اثر خواهد گذاشت

روش هاي دستيابي به فناوري

 • استفاده از تحقيق و توسعه داخلي
 • مشارکت در فعاليت هاي مشترک
 • واگذاري کار تحقيق و توسعه به پيمانکار خارج شرکت
 • کسب مجوز بهره برداري از فناوري
 • خريداري فناوري

 

 

خواندن 2081 دفعه آخرین ویرایش در چهارشنبه, 22 خرداد 1392 ساعت 04:42
برای ارسال نظر وارد سایت شوید