جمعه, 18 مرداد 1392 ساعت 18:59

برنامه بيمارستان در حوادث غير مترقبه

نوشته شده توسط
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

هر ساله در كشور ما حوادث غير مترقبه موجب از دست رفتن  قابل توجهي از سرمايه هاي انساني و اقتصادي شده و آسيب هاي جاني، مالي، رواني و اجتماعي، مانعي جدي تر در سر راه توسعه، فراهم مي آورد .در هنگام بروز اين حوادث كه اغلب، تهديدي جدي براي سلامتي مردم  هستند، نقش ارزشمند ارائه خدمات بهداشتي و درماني بيش از پيش، روشن مي شود.

 

بيمارستان بعنوان يكی از اركان اصلي ارائه خدمات در هنگام بروز حوادث غير مترقبه، در صورتيكه بتواند براي اينگونه مواقع  علاوه بر تدارك پيش بيني شده، برنامه اي ساده، فراگير و قابل اجرا داشته باشد، سهم مهمي در بازگرداندن جامعه در معرض، به حالت عادي و آرامش خواهد داشت.

بيمارستان، مي بايست بتواند در هنگام بروز هر حادثه غير مترقبه در داخل و خارج از فضاي بيمارستاني، بهينه ترين خدمات را به بيشترين جمعيت ارائه نمايد.توجه به جنبه هاي مختلف مديريت برنامه ريزي، سازماندهي و ارزيابي ميتواند در اين مواقع سهم اساسي در كاهش مورتاليته و موربيديته داشته باشد.

 در كشورهاي توسعه يافته ايجاد سرويس هاي تروما، رشته تخصصي طب اورژانس و حوادث، حتي در شرايط عادي بعنوان يك ضرورت شناخته شده و بيمارستان هاي بدون برنامه براي حوادث غير مترقبه را فاقد صلاحيت ارزشيابي مي شناسند.

با عنايت به اين  احساس نياز وضرورت، براي ارائه طرح تدارك و برنامه اي كه با توجه به امكانات موجود مطرح شده و هزينه اي در برنداشته باشد، نسبت به تهيه و تقديم مجموعه اي تحت عنوان مديريت و برنامه بيمارستان در حوادث غير مترقبه اقدام شده است.

 

)Disasterحوادث غيرمترقبه (

   پديده اي با وقوع ناگهاني است كه در برخورد با آن نيازمند كمك خارجي هستيم.

 

Hospital Disaster

عبارتست از وضعيتي كه فراتر از توان روزانه دپارتمان اورژانس يك بيمارستان باشد.

 اين وضعيت مي تواند نتيجه موراد ذيل باشد:

 :Mass Cusualty Incident(MCI). 1عبارتست ازحادثه غير مترقبه اي كه تعداد زيادي كشته و مجروح بدنبال داشته باشد.

. 2حضور مجروح يا بيماري كه درمان او در توان اورژانس بيمارستان نباشد.

. 3حضور فردي كه ماهيت حضورش، جريان معمول فرايند هاي ارائه خدمات تشخيصي و درماني را در اورژانس مختل نمايد.

 

—             ) Disaster Analysisآناليزبحران (

شناسايي حوادثي كه احتمال وقوع آن در جامعه و مكان مورد نظر بيشتر باشد.

—            Hospital Disaster Plan

 برنامه اي است كه بتوان با استفاده از اقدامات طرح شده در آن بهترين خدمات را، در منطقي ترين زمان ممكنه، به آسيب ديدگان موجود در بيمارستان و يا ارجاع شده به بيمارستان، ارائه نمود.

 

انواع حوادث غيرمترقبه

. 1داخلي(وقوع در داخل بيمارستان) شامل:

قطع برق،آب، آسيب بيمارستان در جريان سيل، زلزله، آتش سوزي ، انفجار، شيميايي/هسته اي، فقدان گازهاي طبي، خرابي آسانسور

. 2خارجي(وقوع در خارجازبيمارستان) شامل:

طبيعي: زلزله، سيل ، طوفان، صاعقه، بهمن،گرد باد،آتش سوزي، آتشفشان

غيرطبيعي:جنگ، حوادث تروريستي، شيميايي، ميكروبي، هسته اي، تصادفات جاده اي، حوادث صنعتي، قطار، هواپيما، آوار ساختماني، آوارگان، Mass Gadering مانند حادثه استاديوم در ايران و يا آتش سوزي

 

تعریف

 • ·         )Traige  ترياژ(

  مشتقي از واژه فرانسوي به معناي دسته بندي بوده و در بيمارستان به معناي دسته بندي بيماران و مجروحان و تعيين ميزان نياز به سرعت رسيدگي به آنان است.

 

ستاد فرماندهيبحرانبيمارستان

 Hospital Emergency Incident command System (HEICS) 

عبارتست از ستادي اجرايي كه بتواند در موارد بحران سطح اول  مديريت بر فرايند هاي ارائه خدمات را در موارد بروز حوادث غير مترقبه برعهده گيرد. اين ستاد در محل مشخصي در بيمارستان  و با حضور حداقل يك پزشك، يك پرستار و يك نفر از امور اداري بيمارستان تشكيل و فعال مي گردد.

 

 • Walking wounded

مجروحاني كه ميتوانند راه بروند.

 

 • ·         Presurgical Holding Traige  

انجام ترياژ توسط جراح در  مقابل اتاق عمل براي  مجروحان نيازمند جراحي.

 

عوامل مؤثر دركيفيت ارائهخدمات درهنگامبروز:Disaster

 • ظرفيت اورژانس
 • وضعيت تجهيزات موجود در بيمارستان
 • آگاهي و مهارتهاي پرسنل در هنگام بروز بحران
 • نحوه ارتباطات در بيمارستان
 • نحوه اطلاع رساني
 • واكنشهاي روحي و رواني كاركنان و مراجعين
 • نحوه فرماندهي و مديريت بر فرايندهاي ارائه خدمات در هنگام بروز حوادث غير مترقبه
 • نوع و نحوه طبقه بندي بيماران
 • ميزان ازدحام مراجعين
 •     همانطوريكه ملاحظه مي گردد بيشتر عوامل مؤثر در كيفيت و ميزان ارائه خدمات در هنگام بروز حوادث غير مترقبه مواردي هستند كه بدون صرف هزينه اي قابل توجه ، ميتوان آنها را بنحو مطلوبي تامين و ساماندهي كرد ، لذا داشتن برنامه بيمارستاني در هنگام بروز حوادث غير مترقبه يك ضرورت اساسي محسوب مي شود.
 • فعال شدن برنامه بيمارستاني بايست از طرق ذيل صورت پذيرد:
 •    اطلاع رساني از طريق فوريت هاي پزشكي، ستاد حوادث غير مترقبه استاني، مسئولين سازمان، وسايل ارتباط جمعي(صدا و سيما)، مراجعه يا ارجاع مستقيم تعداد قابل توجهي از بيماران و مجروحان و يا افراد خاص.
 • درصورتيكهMCI مطرح باشد در سه سطح طبقه بندي اقدامات صورت مي پذيرد:
 • سطح اول : بسيج امكانات اورژانس براي ارائه خدمات به بيماران و مجروحان كافي است )تعداد مصدومين زنده كمتر از ده نفر است( .
 • سطح دوم : بسيج امكانات اورژانس و ساير بخشهاي بيمارستان براي ارائه خدمات به بيماران و مجروحان كافي است )تعداد مصدومين زنده كمتر از 25 نفر است) .
 • سطح سوم: بسيج امكانات اورژانس و ساير بخشهاي بيمارستان براي ارائه خدمات به بيماران و مجروحان كافي  نبوده به كمك ساير بيمارستانها و مراكز درماني نياز است (تعداد مصدومين زنده بيشتر ا ز 25 نفر است).
 • ويژگي هاي مورد نياز براي يك برنامه بيمارستاني در حوادث غير مترقبه

 

اينبرنامهميبايستدارايويژگي هايذيل باشد:

 • در برگيرنده حوادث داخلي و خارجي) فراگيري(
 • مطابق با اختيارات و امكانات سازماني موجود
 • حاوي مراحل ساده و شفاف

 

جنبههايعملياتيومحورهايي كهبايد دربرنامه  بيمارستانيبه آن توجهنمود:

 • اطمينان از صحت بروز حوادث غير مترقبه
 • تشكيل ستاد فرماندهي بحران در بيمارستان
 • شناسايي ظرفيت هاي موجود و ايجاد ظرفيت هاي جديد
 • تردد بيماران، مجروحان و ساير افراد
 • بسيج كاركنان
 • آگاه سازي واطلاع رساني به مسئولين، كاركنان، مردم و خبرنگاران
 • تعيين تكليف بيماران موجود در بيمارستان
 • حفاظت از بيماران و كاركنان
 • دستورالعمل هاي از پيش طراحي شده
 • اقدامات حفاظتي و امنيتي
 • تدارك دارو و اقلام مورد نياز

 

 موارديكهلازم است در بيمارستان پيش بيني و يا تداركشوند

 • . 1مسير عبورآمبولانسها بايد به گونه اي طراحي شود كه اولاً تداخل قابل ملاحظه اي با ساير تردد ها در بيمارستان بوجود نيايد و ثانياً آمبولانس وارد شده به بيمارستان از مسير ديگر از بيمارستان خارج شود.
 • . 2حتي الامكان درب ورودياورژانس به نوعي اصلاح شود كه ظرفيت تردد و يا انتقال دادن جمع زيادي از بيماران بد حال و همراهان را داشته باشد.
 • .3ارتباطات در بيمارستان اعم از تلفن هاي داخلي و خط هاي آزاد به برق اضطراري متصل و در صورت امكان سيستم بي سيم براي بيمارستان طراحي ، نصب و راه اندازي گردد

. 4فضاهاي بيمارستاني براي استفاده  در مواقع بروز حادثه غير مترقبه  جهت انتقال بيماران، ايجاد تخت هاي جديد ودپوي اقلام مصرفي و دارو هاي مورد نياز در بحران شناسايي و دسته بندي گردند.

. 5تدوين پروتوكل اقدامات حفاظتيو امنيتي براي موارد بحران ضروري است.

. 6تعيين محلي براي تشكيل Hospital Emergency Incident Command System ستاد فرماندهي بحران در بيمارستان(HEICS)

ü      اين ستاد با حداقل يك نفر پزشك،يك نفر پرستار )با 4سال سابقه كار در بخشهاي ويژه (و يك نفر از امور اداري بيمارستان تشكيل مي شود.

ü      در اين ستاد آدرس و شماره تماس تمامي پرسنل بيمارستان)كه بصورت دوره اي Updateمي شود (وجود داشته، امكان تماس با بيرون از بيمارستان) فوريت هاي پزشكي، ستاد حوادث غير مترقبه استاني،آتش نشاني، مسئولين بيمارستان  و سازمان) و نيز در داخل بيمارستان) بخشهاي مختلف بيمارستاني نظير اورژانس و بخش تحت نظر، ترياژ، واحد هاي جانبي نظير راديولوژي،آزمايشگاه، بانك خون، داروخانه، نيروي انتظامي و ساير واحدها(

ü      اين ستاد نقش مهمي را در جريان اجراي برنامه بحران در بيمارستان ايفاء نموده ودر ادامه بحث به وظايف ستاد فرماندهي بحران در بيمارستان خواهيم پرداخت.

. 7تهيه و كنترل مداوم كارايي وسايلاطفاء حريق، مشخص كردن و كنترل مداوم دربهاياضطراري ضروري است.

. 8تاسيسات بيمارستان بخصوص سيستم هاي مخابراتي بيمارستان، برق رسان، برق اضطراري،آب، گاز، تخليه زباله و فاضلاب بيمارستاني را مي بايست بصورت مداوم كنترل كرده و براي موارد بحران در هر مورد دستورالعمل اجرايي  مشخصي تدوين و تمرين گردد.

. 9ضروري است نحوهبسيجامكانات سايربخشهايبيمارستاني (شامل تجهيزات، اقلام مصرفي پزشكي و آزمايشگاهي و دارو (در بيمارستان تدوين و در هر سال، دوبار مورد ارزيابي و بازنگري قرار گيرد.

. 10نحوهبسيجنيرويانساني متخصص و سايركاركنانمي بايست، تدوين و در هر 6ماه يكبار مورد تمرين قرار گيرد.

 

در صورتيكه بيمارستان با سطوح دو و سه MCIمواجه گردد لازم است:

متخصصين جراحي و بيهوشي غير شيفت، سرپرستاران بخشهاي جراحي، اورژانس وبخشهاي ويژه در بيمارستان وپرسنل درماني غير شيفت با توجه به وسعت بحران بنابر صلاحديد رئيس بيمارستان يا مسئول ستاد فرماندهي بحران در بيمارستان حاضر گردند.

ضروري است مديريت بيمارستان، مسئول دارو تجهيزات بيمارستان، مسئولين امور اداري، تاسيسات، نقليه، نگهباني در بيمارستان با توجه به وسعت بحران حضور داشته باشند.

. 11تدارك وتشكيل تيم ترياژ  براي موارد  غير مترقبه و در بيمارستانهاي با 30000 مراجعه به دپارتمان اورژانس در سال درساير مواقع(حال عادي) از ديگر موارد ضروري است.

اين تيم شامل يك نفر پزشك، يك نفر پرستار  با 5 سال سابقه كار در بخشهاي ويژه و يك نفر متصدي پذيرش اورژانس مي باشد .

نحوه كار تيم ترياژ در ادامه بحث و اقدامات مطرح در برنامه بيمارستاني براي موارد بحران  آورده خواهد شد.

محل ترياژ در مدخل اورژانس و حتي قبل از واحد پذيرش قرار دارد.

تجهيزات مورد نياز براي واحد ترياژ شامل ست هاي معاينه، وسايل كنترل خونريزي حاد،Air way  و برچسب ها  و يا دستبندهاي رنگي است.

. 12آموزش: ضروري است که مفاهيم، مهارتها و برنامه بيمارستان در مواقع بروز حوادث غير مترقبه بصورت مداوم آموزش داده شده و پس از تدوين برنامه جامع آموزشي در بيمارستان اجرا و مورد ارزيابي قرار گيرد.

. 13شناساييونشاندار كردن کاركنان،اقدامات حفاظتيخاص، دردسترس قراردادن مواد امدادرساني ونجات، ماسكهاينجات، ژاكتهاي نسوز و حتي بررسي رفتاري كاركنان در زمينه مواجه با حوادث غير مترقبه  در مواقع بروز بحران در خود بيمارستان از ديگر اقداماتي است كه مي بايست در بيمارستان پيش بيني و تدارك شوند.

. 14لازم است براي تشكيل تيمروانشناسي كه وظيفه اقدامات حمايتي در غير مترقبه را براي بيماران و كاركنان بر عهده مواقع بروز حوادث داشته باشد ، اعضاء شناسايي و سازماندهي شوند.

. 15گرچه ضروري است  با تهيه دستورالعمل ها و آموزش مداوم، كاركنان را در بيمارستان براي برخورد با مواقع بحران، آماده نمود، اما استفاده از چك ليست هاي ساده و در عين حال فراگير  ميتواند در مديريت فرايندهاي بيمارستاني در مواقع بروز حوادث غير مترقبه، اقدامات ارزشمندي را هدايت و راهبري كرد.از اين رو ضروري است ، بيمارستان نسبت به تهيه و تدوين چك ليست هاي خاص كه براي هر بيمارستان ميتواند متفاوت باشد، با رعايت سادگي و شفافيت، ارزيابي اقدامات بيمارستان در مواجهه با حوادث غير مترقبه را ساماندهي نمود.

 

چه كسي HDP رافعال ورهبري مي كند؟

  در سطح اول MCIسوپروايزر شيفت آنرا فعال و و رهبري كرده و در سطوح دوم و سوم، سوپروايزر HDP را فعال و رئيس بيمارستان  آنرا در ستاد فرماندهي بحران به همراه مسئول اجرايي ستاد رهبري مي نمايد.

 

ترياژ:

هدفازترياژ:

يافتن بيماران  High riskدر كوتاه ترين زمان ممكن و انجام اقدامات درماني مورد نياز براي آنهاست. در بياني ديگر با ترياژ بهترين اقدامات براي بيشترين جمعيت صورت داده مي شود.

ترياژ در بيمارستانهاي بزرگ توسط جراح و در ساير بيمارستانها توسط پزشك به همراه پرستار با پنج سال سابقه كار در بخشهاي ويژه اداره مي شود.

استانداردها براي ترياژ در موارد بروز حوادث غير مترقبه

. 1محل:در مدخل اورژانس حتي قبل از واحد پذيرش اورژانس

. 2زمانبري انجامترياژ:  مدتي كوتاه حدوداً يك دقيقه

. 3اعضايتيم ترياژ:پزشك و پرستار با پنج سال سابقه كار

. 4كاربرد : براي تمامي بيماران مي بايست ترياژ صورت پذيرد.

. 5طبقه بندي:بر اساس مشكل اصلي، علائم حياتي و ارزيابي نسبي از بيماري يا صدمات وارده به بيمار

طبقه بندي در ترياژ بيماران به هنگام بروز حوادث غير مترقبه (MCI)

I.            : Emergent شوك و يا هيپوكسي كه مي بايست بلافاصله اقدام درماني در خصوص مجروح يا بيمار صورت پذيرفته وگرنه منجر به مرگ مي گردد(رنگ قرمز)

II.             : Urgentوضعيت هاي تهديد كننده حيات كه مي بايست بين 45 تا 60 دقيقه بيمار تحت اقدام درماني قرار گيرد وگر نه منجر به افزايش مورتاليته وكاهش موربيديته مي شود) .رنگ زرد(

III.             : Non-Urgentوضعيت هاي حاد،تحت حاد و مزمن كه تهديدي براي حيات نبوده و ظرف مدت 24ساعت ميتوان اقدام درماني براي بيمار آغاز كرد(رنگ سبز)

منظورازرنگ هاطرحشدهدراين طبقه بندي، همان رنگ هايي است كه بصورت برچسب يا دستبند براي بيماران در ترياژ استفاده شده و مبنايي براي دسته بندي و سرعت رسيدگي به بيماران مي باشد.

 walking woundedيا به عبارتي مجروحاني كه توانايي راه رفتن را دارند را به درمانگاه منتقل كرده، اجساد در اسرع وقت به  سردخانه منتقل مي شوند.

بيماران با مشخصه هاي رنگي قرمز و سبز را به بخش اورژانس منتقل كرده و با توجه به سطحMCI كادر درماني اورژانس و يا كاركنان ساير قسمت ها در بيمارستان ، سازماندهي مي شوند.

بيماران نيازمند جراحي، به فضاي مقابل اتاق عمل منتقل شده وتوسط جراح  ارشد Presurgical Holding Traigeمي شوند.

 

پذيرش

در ترياژ متصدي پذيرش ضمن درج مشخصات  ضروري مصدومين و بيماران در فرم مربوطه، وظيفه تحويل و ضبط اشياء قيمتي همراه مصدوم را نيز برعهده دارد.

در جريان بروز حادثه غير مترقبه ، روش روزمره پذيرش حذف و سيستم ساده و قابل اجرا، با توانايي شناسايي سريع بيماران و نيزشناسايي بيماران توسط بستگانشان مورد استفاده قرار مي گيرد.

 

ستاد فرماندهيبحرانبيمارستاني

اينستاد ازطريق فعالكننده HDP فعاليت خود را آغازووظايفذيلرا برعهده خواهد داشت:

. 1انجام اقدامات مطرح در HDPاين اقدامات در شماي مطرح در دو صفحه قبل آورده شده است.

. 2هماهنگي فعاليتهاي  بخشها و و احد هاو نيز فرايند هاي ارائه خدمات بيمارستاني و بسيج و ساماندهي نيروي انساني

3. لغو اعمال جراحي الكتيو

. 4ترخيص پيش از موعد برخي از بيماران

. 5عدم پذيرش بيماران الكتيو

. 6ارزيابي تختهاي ويژه و اتاقهاي عمل، لازم به ذكر است تنها وجود تخت هاي خالي نشان دهنده توانايي بيمارستان براي ارائه خدمات در بروز حوادث غير مترقبه نبوده و تختها در بخشهاي ويژه و اتاقهاي عمل بيمارستان ميتوانند شاخصهاي قابل اعتمادي باشند.

. 7بازگشايي بخشهاي جديد و راه اندازي تخت هاي بيمارستاني و ايجاد ظرفيت هاي جديد، در موارديكه DISASTERدر بيمارستان اتفاق افتاده است، اين مهم از طريق شناسايي نقاط امن ، انتقال تختهاي بيمارستاني به محل هاي مشخص شده و انتقال تجهيزات و وسايل با سازماندهي مناسب ميتواند ظرفيت بيمارستان را بازسازي نمايد.

. 8ارتباط با ستاد امداد و نجات، ستاد استاني حوادث غير مترقبه، مسئولين سازماني، خبرنگاران و مردم

. 9ارزيابي عمليات و رفع نواقص

.10تدارك اقلام و تجهيزات مورد نياز بيمارستان:گرچه پيش بيني  موراد ياد شده ميتواند بسيار ارزشمند باشد ، اما توجه به برآورد دارو وتجهيزات كه كار مسئول دارو و تجهيزات و در سطح دوم وظيفه سوپر وايزر شيفت مي باشد، از اهميت ويژه اي برخوردار است.

.11گزارش گيري و گزارش دهي

 

اقدامات حفاظتيو امنيتي:

ايناقداماتدرزمينه هايذيل حائزاهميتبوده و ميبايستدر جريان مواجهه بيمارستانبابحران صورتپذيرد:

      برقراري امنيت عبور و مرور

      هدايت افراد مجاز به محورها و محل ها ي مناسب

      حفاظت از بيمارستان و كاركنان و بيماران

 

اطلاعرساني:

اطلاعرسانيدر اين مواقع شامل موارد ذيل است:

      اطلاع رساني به كاركنان، بيمارستانها ي مجاور، فوريت هاي پزشكي، پليس

      اطلاع رساني به بستگان و خويشاوندان  مجروحين ارجاع داده شده به بيمارستان

      اطلاع رساني به خبر نگاران

      اطلاع رساني به مردم

 

اقدامات حمايتي:

استفاده از تيم هاي روانشناسي ميتواند جنبه هاي روحي بيماران و آسيب ديدگان حادثه و نيز روحيه كاركنان را  تحت كنترل قرار داده و از بروز آسيب هاي جبران ناپذير رواني افراد جلوگيري نمايد.

 

اقداماتجايگزين:

بيمارستان در مواقع حادثه داخلي مي بايست نسبت به  جايگزين كردن سيستم هاي مخابراتي، گازهاي طبي، برق، گاز و آب هر چه سريعتر اقدام نمايد.

 

شرحاقدامات بيمارستان در حوادثمترقبه

درهنگامبروزMCI:

ممكن است از طريق ستاد حوادث غير مترقبه استاني و يا فوريت هاي پزشكي و يا ساير طرق مطمئن HDP فعال گشته و در آن صورت:

. 1نگهباني  مي بايست تسهيل  و تسريع در انتقال مجروحان به مقابل اورژانس را فراهم  نمايد.

. 2ترياژ بيماران مراجعه كننده و يا ارجاع شده در زمان كمتر از دو دقيقه و همزمان پذيرش  بيماران، شروع اقدامات درماني بلافاصله براي بيماران با مشخصه رنگي قرمز، تدارك اقدامات درماني براي بيماران با مشخصه زرد و مراقبت از بيماران با مشخصه رنگي سبز،انتقال مجروحان با مشخصه رنگي سياه به سردخانه،آماده سازي اتاق عمل  و انجام اقدامات مورد نياز براي بيماران نيازمند ارائه خدمات ويژه

در مراجعه مستقيم مجروحان، فعال شدن HDP و) HEICSستاد فرماندهي بحران بيمارستاني)پس از ترياژ بيماران  صورت مي گيرد.

. 3كنترل ارتباطات توسط HEICS

. 4فراخوان نيروي انساني متخصص و ساير كاركنان با توجه  به سطح حادثه (سه سطح يك تا سه(

. 5لغو جراحي هاي الكتيو

. 6اقدامات جايگزين

. 7ارزيابي امكانات و ظرفيت ها

. 8ارزيابي شاخصهاي ظرفيتي براي تصميم گيري و پذيرش

. 9كنترل حفاظت و امنيت

. 10هماهنگي با واحدهاي جانبي

. 11استفاده از چك ليست و ارزيابي امكانات و تداركات مورد نياز

. 12گزارش گيري و گزارش دهي

. 13اقدامات حمايتي

 

شرحاقدامات  بيمارستان در حوادثمترقبه

درهنگامبروزحادثهدرخود بيمارستان:

.1ارزيابي ساختمان از نظر شناسايي  ميزان تخريب و تعيين نقاط امن

. 2دور كردن مجروحان از محل حادثه) آتش سوزي، انفجار، فرو ريختن آوار ) و انتقال بيماران  و مجروحان به نقاط امن

. 3ترياژ بيماران مراجعه كننده و يا ارجاع شده در زمان كمتر از دو دقيقه و همزمان پذيرش  بيماران ،شروع اقدامات درماني بلافاصله براي بيماران با مشخصه رنگي قرمز، تدارك اقدامات درماني براي بيماران با مشخصه زرد و مراقبت از بيماران با مشخصه رنگي سبز، انتقال مجروحان با مشخصه رنگي سياه به سردخانه،آماده سازي اتاق عمل  و انجام اقدامات مورد نياز براي بيماران نيازمند ارائه خدمات ويژه

در مراجعه مستقيم  فعال شدن HDP و HEICS)ستاد فرماندهي بحران بيمارستاني ) پس از ترياژ بيماران  صورت مي گيرد.

. 4كنترل ارتباطات توسط HEICS

. 5فراخوان نيروي انساني متخصص و ساير كاركنان با توجه  به سطح حادثه(سه سطح يك تا سه(

. 6لغو جراحي هاي الكتيو

. 7اقدامات جايگزين

.8ارزيابي امكانات و ظرفيت ها

. 9ارزيابي شاخصهاي ظرفيتي براي تصميم گيري و پذيرش

. 10كنترل حفاظت و امنيت

. 11هماهنگي با واحدهاي جانبي

. 12استفاده از چك ليست و ارزيابي امكانات و تداركات مورد نياز

. 13هماهنگي و تدارك جلب نيرو انساني و امكانات مورد نياز

. 14گزارش دهي

. 15اقدامات حمايتي

خواندن 2344 دفعه
برای ارسال نظر وارد سایت شوید