مطالعه روي منشاء سيگنالEEG و نحوه توليد آن در كاربرد اين سيگنال تاثير زيادي دارد.دانستن عوامل مؤثر در توليد سيگنال  مي تواند راه گشاي مناسبي براي استفاره  از آن در تشخيص ميزان سلامت عملكرد مغز با شد. بر خلاف سيگنالECG كه داراي  شكلي بسيار معروف و قابل تشخيص است. سيگنالEEG  داراي ريتمهاي مختلف است كه وابسته به شرايط حسي و حركتي گوناگون  مي با شند.