دوشنبه, 08 مهر 1392 ساعت 20:34

كراتومتر و انواع آن

نوشته شده توسط
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

 ‌

كـراتـومـتـر وسـيـلـه اي است كه متخصصان حـفـاظـت از چـشـم بـراي انـدازه گـيـري انـحنا و بازتاب سطح قدامي قرنيه از آن استفاده مي كنند. كراتومتر‌، كه گاهي افتالمومتر نيز نـامـيـده مـي‌شـود، در ابـتـدا بـراي تـشـخـيـص آسـتـيـگـمـاتـيـسـم و تـعـيين درجه و درمان آسـتـيـگـمـاتيسم استفاده مي‌شد.

آستيگماتيسم وضعيتي براي چشم است كه قرنيه يا عدسي بد شكل شده و سبب مشكلات بينايي مي شود.نخستين كراتومتر در اواخر قرن 19 در يك تلاش مشترك با چشم پزشك فرانسوي (Louis mile Javal ) كه بنيان گذار و رئيس آزمايشگاه چشم پزشكي در دانشگاه سوربن پاريس بود ، وشريك و شاگرد سابقش ، Hjalmar Schiotz اختراع شد.                                                      
كــراتــومـتــرهـاي امـروزي از سـنـسـورهـاي نـوري و تـكـنـولـوژي كـامـپـيـوتـري بـراي انـدازه‌گيـري تطبيـق و كنتراست قرنيه در برابر مقدارهاي از قبل تعيين شده استفاده مي‌كنند. مقدارهاي تعيين شده توسط كراتومتر، مقدارهاي "كراتومتريك" ناميده مي شوند و متخصصان حفاظت از چشم را قادر مي سازند كه وجود و درجه آستيگماتيسم را تعيين كنند. دو نوع آستيگماتيسم وجود دارد: رايج ترين آن بد شكلي قرنيه است اما گاهي عدسي   كه در پشت قرنيه است  نيزمي تواند بد شكل شود. يك قرنيه طبيعي كروي است  ولي در نمونه هاي آستيگماتيسم، قرنيه دوك مانند است.كراتومتر در درجات (زواياي) متفاوت قرنيه را اندازه گيري كرده و به تعيين يك نسخه اصلاح كننده مناسب، درجه اصلاح و اينكه عدسي هاي مقعر و محدب نيازمند بازگرداندن ديد به يك سطح قابل قبول هستند، كمك مي كند.                                                                                                        .
همچنين يك كراتومتر بارها در پروسه هاي خاص عمل جراحي، براي كمك به جراح چشم استفاده مي شود. استفاده كننده كراتومتر يك چراغ  LED به عنوان نقطه كانوني براي مريض و انكسار زوايا (منتها درجات) مناسب ،آماده مي كند  كه جراح را قادر مي سازد در طي آب مرواريد و ديگر جراحي هاي اصلاحي چشم ، برش هاي دقيقي ايجاد كند. همانگونه كه كراتومتر با تكنولوژي تكامل مي يابد ساير ابزارها و جرياناتي كه جهت حفاظت از چشم انجام مي شود نيز توسعه مي يابد. امروزه نه تنها بـراي متخصصـان حفـاظـت از چشـم تعييـن دليل اصلي مشكلات بينايي امكان پذير نيست‌، بلكه تصحيح بسياري از شرايط موثر بر سلامت بينايي و چشم از طريق جراحي نيز امكان پذيرنيست .  يك كراتومتر روابطي را بين اندازه شيء(O) ، تصوير شيء(I )، فاصله بين سطح انعكاسي و شيء( d) و شعاع سطح انعكاسي(R  )به كار مي برد . اگر سه تا از اين متغيرها معلوم باشند (يا ثابت باشند) ، چهارمي با استفاده از رابطه

 dI/O2R= به دست مي آيد. روش هاي مجزايي براي تعيين R وجود دارد.   كراتومترهاي نوع ژاوال- شيتز اندازه تصوير ثابتي دارند كه معمولا در آن ها دو حالت ديده مي شود   در حالي كه كراتومترهاي بوش اند لومب اندازه تصوير ثابت و در عين حال يك حالتي دارند.

 

كراتومترهاي ژاوال- شيتز  :

كراتومتر ژاوال- شيتز يك دستگاه دو وضعيتي است در آن يك تصوير ثابت با اندازه دو برابر  و اندازه شيء قابل تنظيم براي تعيين شعاع انحنا سطح انعكاسي به كار مي رود . براي اين منظور از دو ماير روشن استفاده مي شود . يكي از آن ها يك چهارگوش قرمز و ديگري به صورت طرحي از يك پلكان سبز رنگ  است كه در كناره‌هاي دستگاه در فاصله ثابتي از چشم تنظيم مي‌شوند.
با حركت دادن مايرها در طول مسير ريل مانند و تغيير فاصله بين آن دو مي توان اندازه تصوير را تنظيم كرد . به واسطه يك منشور ولاستون كه باعث مي شود هر يك از تصاوير كناري با هم در يك رديف (سطح) قرار گيرند، تصوير منعكس شده دو برابر مي شود. هر نوع حركتي از چشم مي تواند تصوير را به همان بزرگي و راستا جابه جا كند.

 

كراتومترهاي بوش اند لومب  :

كـراتـومتـر بـوش انـد لـومـب كراتومتري تك حالتي است كه بر مبناي تفاسيري از تركيب‌هاي ديوپتري مي دهد كار مي كند . اين نوع با كراتومترهاي ژاوال- شيتز در اين كه اندازه شيء ثابت ولي اندازه تصوير متغير است ، تفاوت دارند . در اين كراتومترها پرتوهاي منعكس شده از ميان صفحه اي با چهار روزنه- كه دو تاي آن ها براي فوكوس كردن مايرها در فاصله كانوني تلسكوپ دستگاه و دوتاي ديگر براي تركيب منشور دو تايي به كار مي روند - عبور مي كنند.  ايـن وسيله بر مبناي طراحي هاي هلمولتز كه منشورها در يك رديف به صورت عمودي و افقي حركت مي كنند پايه گذاري شده است كه اين خود باعث ايجاد دو تصوير قابل تنظيم يكي در بالا و ديگري در سمت چپ تصوير اصلي مي شود . با تنظيم كردن فاصله بين آي پيس و منشور مي توان قدرت مؤثر اين منشورها را تغيير داد . وقتي كه اين فاصله كاهش يابد، قدرت مؤثر منشوري نيز كاهش مي يابد و اين خود باعث كاهش اندازه تصوير در طول مسير نسبي منشور مي شود . حركت دوباره مي تواند تصوير را به حالت اوليه اش نزديكتر كند. افزايش فاصله ميان آي پيس و منشور باعث افزايش قدرت منشوري مي شود. چون در هر ستوني كه با ديگري تنظيم مي شود دو منشور وجود دارد، قدرت در محورهاي بزرگ و كوچك مي تواند به طور مستقل و بدون تنظيم موقعيت و جهت دستگاه اندازه گيري شود.كراتومترهاي بوش اند لومب براي تبديل اندازه هاي به دست آمده از سطح قرنيه به مقدار ديوپتري، فرمول عمومي عدسي ها را به كار مي برند و n را  335/1 فرض مي كنند. اين مقدار فرضي دربردارنده بخشي كوچك ولي در عين حال مهم از قدرت منفي سطح خلفي قرنيه است كه اين فرمول هم باعث خواندن قدرت انكساري (بر حسب ديوپتر) و هم شعاع انحنا (بر حسب ميليمتر) مي شود. 

 

 

روش كار با كراتومتر بوش اند لومب

_ نور اتاق را کم کنید تا مایر ها راحت تر دیده شوند.دستگاه را روشن کنید به طوری که بیمار بتواند چراغ روشن را      مشاهده کند.

_ دستگاه را برای بیمار تنظیم کنید چانه و پیشانی بیمار باید در جای مناسب قرار بگیرد.توجه کنید که هر حرکت سر بیمار تنظیم مایر ها را بهم میریزد.

_ بعد از اینکه بیمار پشت دستگاه قرار گرفت یک چشم او را اکلود کنید.

دستگاه را با محور اپتیکی چشم بیمار از طریق پین نقره ای کنار کراتومتر  تنظیم کنید.برای تنظیم نور بر روی چشم بیمار از بیمار بخواهید چشمش را ببندد و بعد نور را روی پلک بیمار تنظیم کنید تا نور به طور کامل قرنیه را بپوشاند. و بعد از بیمار بخواهید چشمش را باز کند.

_ در این زمان باید از میان دستگاه بتوانید مایر ها را ببینید.

3 مایر مشاهده میشود گه ابتدا یک مایر دوتایی را که یک کراس در مرکز ان دیده میشود را واضح کنید.

_ با چرخاندن درام افقی ساین های مثبت کراس وسط را با هم مماس کنید . در این حالت محور را 45 در جهت عقربه های ساعت و 45 درجه در خلاف عقربه های ساعت بچرخانید.و حرکت ساین های + را در کراس وسط با هم مقایسه کنید. . بیشترین استیگمات قرنیه ای این جاست.

اگر  با چرخاندن محور جا به جایی ساین های پلاس کم بود میزان استیگمات قرنیه ای ناچیز میباشد.

ولی اختلاف بین دو ساین مماس نشان دهنده ی وجود استیگمات قرنیه ای است.

_محور صحیح با چرخاندن درام هوریزنتال تنظیم میشود زمانی که دو ساین + با هم مماس شوند.

برای تنظیم بخش افقی از درام افقی استفاده کنید تا ساین های مثبت با هم همپوشانی کنند.

و برای تنظیم بخش عمودی از درام  عمودی تا ساین های منفی هم پوشانی کنند.   

 

 

 

 

 

 

 

خواندن 3701 دفعه آخرین ویرایش در جمعه, 12 مهر 1392 ساعت 14:41
محتوای بیشتر در این بخش: « اتوکلاو آنژیوگرافی »
برای ارسال نظر وارد سایت شوید