دوشنبه, 10 تیر 1392 ساعت 12:28

الکترومایوگرافی=EMG

نوشته شده توسط
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

Electro =electricity

Myo = muscle

Graphy = drawing or recording

 

اجزاء اصلي دستگاه EMG

واحد محرك (Stimulator)

واحد ثبت كننده (Recorder)

سيستم Preamplifier

سيستم Amplifier

واحد بازدهي تصويري (Oscilloscope)

واحد بازدهي صوتي

جريان تحريكي يك تحريك فاراديك مربع شكل است كه duration آن حدود 0/5 تا 1 ميلي سكند (در برخي منابع 0/2 تا 0/5)و فركانس 1 تا 50 تحريك در ثانيه متغير ميباشد. معمولا از يك تحريك در ثانيه براي تستهاي معمول NCS ، فركانسهاي 2 تا 3 تحريك در ثانيه براي تشخيص مياستني گراو و فركانسهاي 20 تا 50 هرتز در سندرم مياستنيك و سندرم ايتون لامبرت مورد استفاده قرار ميگيرد.

در صورت نياز به تحريك Supramaximal از حدود 25 تا 50 درصد بالاتر از تحريك ماكزيمال استفاده ميشود

در برخي دستگاههاي EMG واحد كنترل تحريكات متوالي يا Train stimulation وجود دارد كه جهت تست RNS يا Repetative Nerve Stimulation مورد استفاده قرار ميگيرد 

واحد ثبت كننده (Recorder)

الكترودهاي ثبات

ثبت بر روي كاغذ ثبات

ضبط بر روي نوار ويديو يا دوربين پولارويد

در دستگاههاي جديد ضبط بصورت ديجيتالي و به كمك نرم افزار انجام ميشود

 

 

سيستم Preamplifier

وظيفه اين سيستم اين است كه صرفا پتانسيلهاي مورد نظر از الكترودهاي ثبات را به سيستم آمپلي فاير ميفرستد. اين سيستم امپدانس (مقاومت) منبع سيگنال را از چندين هزار اهم در زير الكترود به چند اهم ميرساند و به اين طريق موجب كاهش تداخل امواج مزاحم ميشود

بيمار چون به آمپلي فاير وصل است مانند يك آنتن عمل نموده و كليه امواج دريافتي را به آمپلي فاير ميفرستد

الكترود زمين نقش مهمي در جداسازي امواج ناخواسته دارد

سيستم Calibration ميتواند اشكال خاصي از پتانسيل را بر اساس انتخاب آزمونگر به آمپلي فاير بفرستد

نخستين مرحله تقويت سيگنال در پري آمپلي فاير انجام ميشود

سيستم Amplifier

سيستم تقويت كننده يا آمپلي فاير جريانات الكتريكي را به ولتاژ الكتريكي تبديل و سپس تقويت ميكند و سيگنالهاي ناخواسته آن كم ميشود

    انواع آمپلي فاير

1- آمپلي فاير ساده  (Simple Amplifier)

   اختلاف پتانسيل يك الكترود ثبات و نقطه رفرنس را نشان ميدهد و نميتواند اختلاف پتانسيت يك جفت الكترود را نشان دهد. همچنين همه پتانسيلها و نيز نويز را تقويت ميكند

2- آمپلي فاير تفاضلي  (Differential Amplifier)

   اختلاف بين دو ورودي را تقويت ميكند لذا موارد مشترك وارد شده حذف شده و فقط اختلاف پتانسيل را تقويت ميكند

فيلتر فركانس

همه سيگنال براي ما مطلوب نيست و ميتوان محدوده خاصي از آن را حفظ و بقيه را حذف كرد. پهناي باند دامنه فركانس مطلوب ميباشد

ساده ترين فيلترها از يك مقاومت و يك خازن تشكيل شده است

پهناي باند پيشنهادي براي Surface EMG 10 تا 100 هرتز

براي الكترود سيمي  20 تا 2000 هرتز

الكترود سوزني 2 هرتز تا 10 كيلوهرتز

در بيشتر دستگاههاي EMG دامنه فركانسي بين 2 هرتز تا 10 كيلوهرتز انتخاب ميشود

انواع الكترود ثبات