جمعه, 31 خرداد 1392 ساعت 20:46

کاربرد لیزر در دندان پزشکی

نوشته شده توسط
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

ليزر نور تك رنگي است كه طول موج خاصي دارد و پرتوهاي آن موازي است . ليزر ها انرژي متمركزشده را در ميان نوك فيبرنوري به بافت انتقال ميدهند . سه نوع ليزر در دندان پزشكي استفاده مي شود : ليزر Carbon dioxideCO2،ليزراربيوم،ليزرديود.

 


از سال 1970 ليزر CO2‌ به عنوان وسيله اي موثر در برداشت ضايعات مخاطي دهان استفاده مي شود .
فوايد درمان با ليزر شامل : برداشت انتخابي اپيتليوم ، حداقل آسيب به بافت سالم اطراف ، ترميم عالي زخم ، حداقل اسكار ، نتيجه خوب فانكشنال ، عدم آسيب به پالپ دندان ، آنتي ميكروبيال و پذيرش بهتر توسط بيمار است.
معايب آن شامل : قيمت بالا ، نياز به دوره آموزشي و زمانبر بودن آن است .
در اين مطالعه به بررسي و فالواپ بيماراني مي پردازيم كه ضايعه ي مخاط آنها با استفاده ازليزر درمان شده بود و بررسي ميزان عودضايعه آنها در مقايسهآنباروشهايمعمولجراحي.

2-1) فیزیک لیزر
زمانی که نور به جسم برخورد می کند یا دچار شکست می شود یا جذب آن می شود. اگر جذب شود انرژی آن باعث افزایش سطح انرژی اتم های آن ماده می شود و  الکترون به سطح انرژی بالا تر پرش می یابد و اتم برانگیخته می شود.وقتی توسط تحریک فوتون ، این الکترون به سطح انرژی پایین می آید ، انرژی جذب شده را بصورت فوتون آزاد می کند. این 2 فوتون به 2 اتم برانگیخته دیگر برخورد میکنند و حاصل 4 فوتون است و به همین ترتیب.... . در یک فضای کوچک این زنجیره تولید فوتون ها با سرعت نور باعث ایجاد نور بسیار قوی، تک رنگ ، با یک طول موج خاص و یکپارچه می شود که لیزر نام دارد.

 

2-2) کاربرد لیزر در اندودانتیکس

 

1-   درمانافزایشحساسیتپالپ2 :
لیزر توسط 2 مکانیسم در درمان افزایش حساسیت پالپ کمک می کند:
یکی اثر مستتقیم بر فعالیت الکتریکی الیاف عصبی داخل پالپ دندان که باعث دپلاریزه شدن c-fiber و عدم انتقال درد می شود.
و نیز با ذوب کردن توبول ها و کریستالیزیشن مجدد آن ها باعث تغییر در ساختار توبول عاجی و کاهش نفوذپذیری عاج می شود.

 

2-   تشخیصضایعاتپالپی
از لیزر داپلر فلومتری استفاده می شود. اشعه لیزر به طور مستقیم به تاج دندان تابیده می شود و به عروق خونی موجود در پالپ می رسد، حرکت گلبول های قرمز خون باعث ایجاد تناوب و پراکندگی در اشعه و برگشت تعدادی از آن ها

می شود. نور منعکس شده برای تشخیص میزان وایتالیتی پالپ انداره گیری می شود. در دندان هایی که به تازگی دچار تروما شده اند یا حین جراحی ارتوگناتیک آسیب دیده اند و حس درد خود را از دست داده اند اما جریان خون و وایتالیتی خود را حفظ کرده اند این تست بسیار کاربرد دارد چون وابسته به حس بیمار نیست.

 

3-   پوششپالپ
کلسیم هیدروکسید در برخورد مستقیم با پالپ لایه ی نکروزی ایجاد می کند، توسط لیزر عاج منطقه کوچک اکسپوز نرم و مجددا سفت می شود و ناحیه اکسپوز بسته می شود بعد روی آن ناحیه کلسیم هیدروکسید

می گذارند تا با عدم تماس با پالپ باعث عاج سازی شود خود لیزر به شکل مستقیم نیز باعث تحریک عاج سازی می شود و نیز منطقه اکسپوز را استریل می کند.

 

4-   تمیزکردنکانالریشه
مواد در دسترس برای تمیز کردن داخل کانال دارای اثر ضد باکتریایی محدود هستند . اشعه لیزر پر توان خاصیت باکتریوسیدی و برداشت لایه اسمیر حاصل از تمیز کردن مکانیکی دیواره کانال را دارد اما گرمای زیادی تولید می کند7. پس اگر بتوان از لیزر کم توان استفاده کرد انرژی لازم برای تخریب باکتری و خطر آسیب به PLD هم کمتر می شود. نوعی ماده رنگی به داخل کانال تزریق می کنند ، باکتری ها ان را جذب می کنند ، لیزر کم توان را به دندان می تابانند، اشعه لیزر کم توان با فعال کردن این رنگ و تولید رادیکال آزاد باعث آسیب به غشا و DNA میکروارگانیسمهامیشودواثرکشندهبرباکتریهاداردکهبهاینفرایندlethal laser photosensitization گویند.

 

2-3) کاربرد لیزر در دندان پزشکی زیبایی

1-   تشخیص( لیزر فلورسنت ) و برداشت پوسیدگی
وقتی نور لیزر به مناطق پوسیده دندان تابیده شود متابولیت باکتری ها در طول موج خاص شروع به تابش نور فلورسنت می کند . و به این ترتیب به تشخیص مناطق پوسیدگی کمک می کند.
هنگامی که لیزر به دندان تابانده می شود ، گرم شدن موضعی آب موجود در بافت باعث انبساط ناگهانی و انفجار در مایع و از جا کندن قطعات و برداشت مناطق پوسیدگی می شود.

 

2-   کاهشپوسیدگیعودکننده
لیزر با تغییر ساختاری مینا و عاج ریشه باعث کاهش پوسیدگی عود کننده می شود.


3-   کیورموادرستوریتیو
از لیزر ها به طور مثال لیزر آرگون برای پلیمریزیشن موادی که فعال کننده حساس به نور لیزر دارند استفاده می شود.
4-   سفیدکردندندانها
ژل bleaching رویدندانگذاشتهمیشودوتوسطنورلیزرفعالمیشودومواد رنگی را چلاته می کند و باعث سفیدی دندان ها می شود.
لیزر KTP هم با عث انهدام رنگدانه تتراسایکلین می شود (هنوز بطور کامل به اثبات نرسیده است)

 

2-4) کاربرد لیزر در جراحی

لیزر در جراحی های پیش پروتزی، برداشت ضایعات خوش خیم و بد خیم و برداشت ضایعات عروقی بویژه در بیماران با مشکلات انعقادی کاربرد دارد.
لیزر می تواند بافت نرم را بطور سطحی برداردبدون آنکه به بافت های اطراف آسیب وارد کند پس حد اقل ادم و درد و اسکار را بعد از عمل خواهد داشت و همچنین با انقباض عروق باعث کاهش خونریزی می شود. چون لیزر قادر است اپیتلیوم را بطور انتخابی بردارد پس روش مناسبی در درمان ضایعات اینترااپیتلیالی مثل لکوپلاکیای دهانی است.

در یک مطالعه 25 ساله از سال 1976- 2001 ، تعداد 200 بیمار با 282 لکوپلاکیای دهانی تحت درمان با لیزر CO2 قرار گرفتند. ترمیم زخم ها در 4 هفته کامل شد و بافت ترمیم یافته از نظر کلینیکی و هیستولوژیک تفاوتی با بافت نرمال نداشت. در فالوآپ های بعدی 89% موارد عود نداشت . در 99% موارد عود موضعی مشاهده شد و تنها در 3 مورد SCC اتفاق افتاده بود.

برای درمان ضایعات دهانی جراحی با تیغ، کرایو و لیزر هر سه نتیجه خوبی را میدهد. اما مزایای لیزر شامل برداشت انتخابی بافت معیوب، حد اقل آسیب به بافت سالم اطراف ، ترمیم عالی زخم با حد اقل اسکار ، نتیجه خوب فانکشنال، زمان کار کوتاه تر، کاهش خونریزی و تورم و درد بعد از عمل و عدم نیاز به درمان دارویی است.

 

2-5) کاربرد لیزر در دندان پزشکی اطفال

لیزری که در کودکان استفاده می شود به علت تحرک کودک باید بسیارایمنباشدلیزرNd:YAG ایمن بود اما تنها بر بافت نرم موثر بود. با معرفی و تکامل لیزر های خانواده اربیوم دندان پزشکان اطفال لیزر موثر و ایمن در درمان ضایعات بافت نرم و سخت حفره دهان یافتند که خصوصیات آن شامل عمق نفوذ کم ، عدم صدمه حرارتی ، و خصوصیات انعکاسی کم است.
لیزر اربیوم بدون نیاز به بی حسی موضعی یا آرامبخشی برای درمان انکیلوگلوسیا، و یا فرنوم high pull که در تغذیه نوزاد اختلال ایجادمیکنداستفادهمیشودوبلافاصلهپسازدرمانشیردهیبهکودکمیتواندآغازشود. اینلیزردرفیشورسیلانتهماستفادهمیشودوسطحمیناییکهبالیزراربیومدرمانشوددارایخصوصیاتمشابهبامینایاچشدهبااسیداست.

 

2-6) کاربرد لیزر در درمان های پریو دنتال

 

1.   تشخیصجرموباکتری :
 ازفرایندلیزرفلورسنتاستفادهمیشودبهاینصورتکهباتابشاشعهلیزرباطولموجخاصباکتریازخودنورفلورسانتساطعمیکندوپسخوراندایننوردرکنترلجرمگیریکمککنندهاست .

 

2.   ازبینبردنباکتریها:
به این صورت که با افزودن ماده رنگی به دندان جرم و باکتری آن را جذب می کنند و با تابش لیزر ماده رنگی رادیکال آزاد اکسیژن تولید می کند و باعث تخریب غشا و DNA ی باکتری می شود . که در کشتن باکتری ها در کمپلکس بیوفیلم و پلاک زیر لثه ای که هنگام استفاده از مواد آنتی میکروبیال باقی مانده است موثر است.

 

3.   درمانبه طور کلی:

دید مثبت جامعه نسبت به لیزر و کاربرد آن ارزش فراوانی در استفاده از این روش در درمان های نوین دارد. استفاده از این تکنولوژی باعث کاهش ترس و اضطراب ناشی از وسایل چرخنده ، کاهش سر و صدای توربین ، عدم نیاز به تزریق بی حسی ، کاهش زمان کار و درد و خونریزی کمتر می شود.
اما آنچه مهم است آماده کردن یک تیم کار آزموده در کنار تجربه کاری از مهمترین لوازم بهره وری مناسب از فناوری لیزر در کار های کلینیکی است.

 

2-7) کاربرد لیزر در رفع بوی بد دهان

بوی بد دهان مشکل بسیار شایعی است که تاثیر نامطلوبی در روابط بین افراد می گذارد.تحقیقات نشان داده اند در 85% موارد بوی بد دهان ناشی از عوامل موضعی است که به محیط دهان ودندانها مربوط می باشند. بهداشت ضعیف دهان وعفونت مزمن لثه به خصوص اگر همواره خونریزی از لثه ها باشد بوی زننده ای را ایجاد می کند. برخی از افراد بدون توجه به علت اصلی بروز این مشکل به طور مرتب از آدامس ها  یا دهانشویه ها استفاده می کنند. علت التهاب لثه در بیشتر موارد پلاک میکروبی است .هرچند که مهمترین درمان برای رفع التهاب لثه برطرف کردن جرم وپلاک میکروبی دور دندان می باشد برای قطعی شدن پروسه درمان حذف باکتریها ضروری است

در موارد پیشرفته بیماری درمان این عارضه تنها با جراحی های نسبتا وسیع لثه مقدور است که عوارض پس از جراحی های معمول بخصوص درد ناشی از آن موجب شکایت بیمار می گردد. حال آنکه امروزه با بکارگیری لیزر در درمان این مشکل  درد و خونریزی و حتی بی حسی در حین عمل مرتفع می گردد.لیزر با خاصیت استریل کنندگی قوی این امر را به خوبی انجام می دهد و به درمان قطعی بوی بد دهان کمک شایانی می کند.

 

2-8) کاربرد لیزر در رفع حساسیت دندان

در برخی از افراد به دلیل سایش های ایجاد شده در دندانها به دلیل افزایش سن یا عادات دهانی درد وحساسیت به گرما وسرما در دندانها ایجاد می شود.متاسفانه گاهی بیماران به دلیل عدم تشخیص صحیح برای رهایی از درد دندان به درمان های بی دلیل ریشه و حتی جراحی های وسیع لثه تن می دهند

یکی از کاربردهای منحصر بفرد لیزر در این زمینه می باشد و اخیرا لیزر را تنها راه برای رفع حساسیت دندانی دردراز مدت توصیه می کنند. لیزر با انسداد اعصاب دندانی بدون کوچکترین آسیب رسانی به دندان وریشه اطراف آن حساسیت دندانی را برطرف می سازد.

 

2-9) کاربرد لیزر در درمان های ریشه

درمان ریشه موفقیت آمیز به حذف میکرب های داخل کانالهای دندان بستگی دارد.

مطالعات نشان داده اند که به روشهای متداول موجود، حذف کامل آنها امکان پذیر نمی باشد واین مسئله مهمترین عامل ایجاد درد والتهاب مجدد وگاهی کیست های انتهای ریشه حتی پس از درمانهای استاندارد میباشد.

لیزرهای شناخته شده در دندانپزشکی توانایی استریل کردن کانالهای دندان را به طور کامل دارا هستند که امکان موفقیت درمانهای ریشه را به حداکثر می رسانندو در بسیاری از موارد نیاز به پروسه جراحی را حذف می کنند.

 

كاربرهای  لیزر

 

3-1) جایگاه لیزر در دندانپزشكی

در دنیا این تكنولوژی بیش از چند دهه از عمرش نمی گذرد و شاید بیش از یك دهه نیست كه كاربردهای معمول كلینیكی در دندانپزشكی پیدا كرده است. به عبارتی ما با یك پدیده جوان روبه رو هستیم. از طرف دیگر این تكنولوژی در حال توسعه و پیشرفت است. برخلاف باور عموم كه لیزر ابزاری است كه تنها می توان از آن در پاره ای از امور درمانی بهره گرفت، لیزر به عنوان یك فناوری می تواند قابلیت های مختلفی داشته باشد. از یك تشخیص ساده گرفته تا آثار شبه دارویی و همچنین عملكرد تخریبی آن با خصوصیات فیزیكی مختلف در شرایط متفاوت به منظور كاربردهای مختلف. امروزه لیزر، تكنولوژی فوق مدرنی است، در خدمت بشر:

كشورهای پیشرفته مانند ژاپن، آمریكا، برزیل، آلمان، بلژیك، فرانسه و روسیه دارای مراكز تحقیقاتی معتبری در زمینه لیزر در دندانپزشكی هستند. انجمن ها و سازمان های بزرگی برای این فناوری در سطح جهان تشكیل شده اند، از جمله فدراسیون جهانی لیزر در دندانپزشكی wfldیا آكادمی لیزر در دندانپزشكی در ایالات متحده آمریكا و آمریكای شمالی ald،اروپا esolaو در ایران نیز انجمن لیزری پزشكی ایران imlaكه چند سالی است تاسیس شده و یك شاخه دندانپزشكی هم دارد. هر چند انجمن های پزشكی دیگر گروه های كوچكی در زمینه لیزر دارند، اما به صورت متمركز تنها «ایملا» به فعالیت های علمی و تحقیقاتی در زمینه لیزر پزشكی می پردازد. دانشكده های معتبر كشور اعم از فنی مهندسی و دندانپزشكی هم كمابیش فعالیت های تحقیقاتی روی بحث لیزر دارند. اگر به مجموعه فوق، سازمان انرژی اتمی را نیز بیفزایم، مجموعه ارگان هایی كه در زمینه لیزر به صورت كاربردی و تحقیقاتی به فعالیت مشغولند، كامل تر خواهد شد.

 

3-2) بهره گیری از لیزر در درمان های دندانپزشكی طی سال های اخیر :

در حال حاضر تعداد اندكی دستگاه لیزر با كاربری درمانی در كشور وجود دارد. به عبارتی، این تكنولوژی در كشور هنوز همه گیر نشده است. تعداد دستگاه های لیزری كه با كاربری درمانی در امر دندانپزشكی استفاده می شود، شاید به تعداد انگشتان دو دست هم نرسد. تعداد دندانپزشكانی كه در زمینه لیزر توانایی كار را دارند، بسیار محدود هستند. البته تمهیداتی در مراكز تحقیقاتی دانشگاه ها اندیشیده شده تا با آموزش های دقیق و با رعایت استانداردهای جهانی به این تعداد، بر دانش و مهارت كافی آنان افزوده شود.

پس تبلیغاتی مبنی بر ترمیم دندان با لیزر كه حتی در برخی روزنامه ها و مجلات شاهد هستیم، پایه علمی ندارد.

اساسا عبارت ترمیم دندان با لیزر، چندان صحیح نیست. دندانپزشك می تواند دندان بیمار را با استفاده از لیزر تراش بدهد و در نهایت امر برای ترمیم دندان ها از «كامپوزیت» استفاده كند. كامپوزیت ها مواد همرنگ دندانی است كه به منظور پر كردن دندان به كار می رود.

در حال حاضر با یك نور آبی رنگ كه به منظور فعال كردن روند «پلی مریزاسون» پخت كامپوزیت به كار می رود، از این نور استفاده می شود. این نور آبی رنگ كه از هالوژن ساطع می شود، لیزر نیست. البته ناگفته نماند، لیزرهایی نیز مثل لیزر آرگون آبی وجود دارند كه توانایی انجام این عمل را با محاسن و معایب خود دارند و لیكن به لحاظ هزینه مقرون به صرفه نبوده و در حال حاضر بیشتر در امور تحقیقاتی از آنها استفاده می شود. در واقع عملا هیچ دستگاهی از این دست در كلینیك های دندانپزشكی وجود ندارد.

 

3-3) محاسن كاربردهای لیزر در دندان پزشکی :

در جراحی بافت نرم، لیزر مانند چاقو عمل می كند، اما نسبت به چاقو دارای مزیت هایی است. اول آنكه در مسیر برش، مكانیسم آن به گونه ای است كه انعقاد مناسبی ایجاد می كند. این مسئله برای عده ای كه مشكلات انعقادی دارند، یك مزیت محسوب می شود. همچنین با انعقاد حاصل شده، جراح دید بهتری نسبت به ناحیه جراحی پیدا می كند. دوم اینكه با بسته شدن عروق لنفاوی ورم و التهاب ناشی از جراحی نیز كمتر شده و در نهایت بیمار ناراحتی های متعاقب اعمال جراحی كمتری خواهد داشت. همچنین ترمیم ناحیه جراحی با سرعت بیشتری رخ خواهد داد. در ضمن با لیزر قادر هستیم، برش های بسیار ریز، دقیق و كنترل شده ای داشته باشیم. حتی می توان زمان برش را در حد چند میلیونیوم ثانیه در لیزرهای پالسی كاهش داد. این مزیت ها به جراحان كمك می كند، در جراحی های بافت های نرم دهانی كه اگر در حد میكروسكوپی هم باشد، قدرت مانور بهتری داشته باشند. امكانی كه هیچ چاقویی این فرصت را برای آنها مهیا نمی سازد. یكی از مشكلات دندانپزشكان كار با دو بافت نرم لثه و سخت استخوان و مینای دندان در داخل حفره دهان در مجاورت یكدیگر است. این دو بافت بر هم كنش یكسانی در برابر لیزر از خود نشان نمی دهند.

این مسئله پیچیدگی خاصی را برای تشخیص عمل كننده ایجاد كرده و اهمیت داشتن مهارت خاص و دانش انتخاب صحیح لیزر را بیش از پیش مطرح می سازد. در برداشت بافت سخت، مسائل به گونه ای دیگر است. وقتی فرز دندانپزشكی در تماس با بافت سخت دندانی، آن را برش می دهد، این برش ها فشاری را روی پالپ دندان محفظه ای كه در مركز دندان قرار گرفته و در آن عروق و عصب كه مسئول زنده بودن دندان است قرار می گیرد وارد می كند. این فشارها و لرزش ها در بیمار احساس درد ایجاد می كند. بیشتر لیزرها بدون تماس، عمل كندگی را انجام می دهند. زمانی كه لیزر جایگزین فرز شود، دندانپزشك قادر خواهد بود، بدون تماس و لرزش، بسیار ظریف و در كسر میلیونیوم ثانیه با حداقل درد عمل جراحی خود را انجام دهد.

 

3-5) سرعت عمل لیزر در زمان چقدر است ؟

لیزرهایی كه دو تا سه سال پیش در این زمینه به كار می رفتند، كند بودند و سبب خستگی بیمار طی فرآیند درمان می شدند. اما با آمدن نسل جدید لیزرها، سرعت عمل دندانپزشكی كه با لیزر كار می كند، افزایش یافته اند، البته این سرعت بستگی به مهارت دندانپزشك هم دارد. در یك جمع بندی كلی باید گفت، با قابلیت های روش لیزر، عوارض احتمالی در محل عمل كمتر شده و بهبودی سریع تر انجام می پذیرد. همچنین درمانگر با كنترل بیشتر و آسیب كمتری به هدف خود می رسد.

 

3-6) جراحی دندان با لیزر بدون درد است ؟

باید به این مسئله واقع بینانه نگاه كرد. چرا كه درد یك فاكتور چند عاملی بوده و در افراد مختلف متاثر از عواملی چون جنس، سن و شرایط روحی است. این كه گفته می شود، دندانپزشكی بی درد، حداقل در حال حاضر اغراق آمیز بوده و بهتر است، چنین عنوان شود كه بر مبنای عواملی كه قبلا به مواردی از آن اشاره شد، بیمار حداقل درد را متحمل خواهد شد.

 

3-7) سفید کردن دندانها با لیزر:

دندان های شما به دلایل گوناگونی ممکن است زرد باشند.زردی دندان ها می تواند ارثی ومادرزادی باشد یا در اثر مصرف چای وقهوه زیاد ویا سیگار کشیدن ایجاد شده باشد.

به هر حال علت تیرگی دندان شما هر چه باشد برای درمان آن هم راه های بسیار مفیدی وجود دارد

جرم گیری وبروساژ دندان ها اولین مرحله برای از بین بردن زردی دندان ها است ولی اگر پس از این کار نیز نتیجه مطلوب حاصل نشد روش های سفید کردن دندان(بلیچینگ .

سفید کردن دندان ها با لیزر یکی از بهترین ومؤثرترین این روش ها است که در یک جلسه بدون هیج عارضه جانبی انجام می شود.

روش کار بدین صورت می باشد که پس از پوشاندن لثه ها با یک محافظ ویژه، ژل مخصوص لیزر بر روی دندان های شما قرار می گیرد وپس از آن به مدت چند دقیقه لیزر به دندان ها تابانده می شود.این کار در یک جلسه حداکثر یک ساعته چندین بار تکرار می شود تا سفیدی دند ان ها به دست آید.

 

برای انجام سفیدکردن دندان ها باید به نکات زیر توجه داشته باشید:

سفید کردن دندان ها درمانی زیبائی وانتخابی توسط شخص است نه درمانی که از نطر سلامتی برای شخص لازم باشد.

سفید کردن دندان ها بر روی کامپوزیت(ماده ترمیمی همرنگ دندان) مؤثر نیست.بنابر این بهتر است از سفید کردن دندان هائی که با این مواد ترمیم شده اند خودداری کرد.

قبل از سفید کردن دند ان ها باید از سلامت دندان ولثه مطمئن شد.سفید کردن دندان ها را نمی توان در مورد کسانی که لثه های ملتهب دارند ویا دچار پوسیدگی دندان هستند به کار برد.

بهداشت دهان ودندان یکی از مهم ترین موارد در زیبائی ودوام سفیدی دندان است.مسواک زدن مرتب ونخ کشیدن دندان تأثیر زیادی در جلوگیری از پوسیدگی وبیماری لثه ونیز حفظ سفیدی وشفافیت دندان ها دارد.

تشکیل جرم وپلاک میکروبی بر روی دندان ها ظاهر آن هارا تغییر می دهد وباعث زردی می گردد.برای دوام زیبائی دندان هایتان مراجعه هر شش ماه یک بار به دندانپزشک برای تمیز کردن حرفه ای دندان ها توصیه می شود.

پس از سفید کردن ممکن است دند ان ها تا مدتی به سرما وگرما حساس باشند.در این موارد بهتر است از خوردن غذاها وآشامیدنی های داغ ویا سرد خودداری کنید تا این حالت زودتر برطرف شود.

به علت باز شدن منافذ دندان در هنگام سفید کردن دندان تا بیست وچهار ساعت پس از سفید کردن از خوردن وآشامیدن غذاها ونوشیدنی های رنگی مثل خورشت های رب دار، قرمه سبزی ، نوشابه وچای خودداری کنید.

 

خواندن 2118 دفعه
برای ارسال نظر وارد سایت شوید