جمعه, 10 خرداد 1392 ساعت 20:02

جريان نشتي

نوشته شده توسط

ميكرو شوك در مورد بيماراني با اتصال الكتريكي مستقيم به قلبشان در شرايطي جداي شرايط مربوط به شرايط ماكروشوك رخ مي دهد،‌ ميكرو شوك عموماً نتيجة‌جريانهاي نشتي در وسيله مورد استفاده و يا در اثر اختلاف ولتاژ بين سطوح اطراف بيمار مي باشد . جريان نشتي مي تواند به داخل يا خارج از اتصال الكتريكي قلب جريان يابد.

 

به جريانهاي كوچكي (معمولاً از مرتيه ميكروآمپر) كه به طور غير قابل اجتناب بين دو رساناي عايق بندي شده مجاور كه در پتانسيل هاي متفاوت قرار دارند برقرار مي‍شود جريانهاي نشتي م يگويند. اين جريان مي تواند ناشي از اثرهاي مقاومتي القابي يا خازني باشد گر چه قسمت اصلي عمده جريان نشيت به شكل خازني بين دو رسانا جريان مي يابد اما بخري جريانهاي نشتي مقاومتي هم از طريق الكتريكي بر بدنه دستگاه يا بر ليدهايي كه به بيمار متصل مي شوند جريان مي يابد. در صورت وجود يك سيم رساناي زمين با امپدانس پائين جريان نشتي بدنه دستگاه بر صورت كاملاً ايمني به زمين انتقال مي يابد.

چنانچه سيم زمين قطع شود پتانسيل بدنه دستگاه بيشتر از پتانسيل زمين خواهد شد و بيماري كه بدنه دستگاه را لمس كند و داراي يك اتصال الكتريكي باشد (كاتتر زمين شده بر قلبش مي باشد) دچار ميكروشوك خواهد شد

اگر اتصال از بدنه به كاتتر متصل به قلب بيمار بوجود آيد و از هر نقطه از بدن بيمار هم اتصالي به زمين وجود داشته باشد نيز باعث ميكروشوك خواهد شد.

سه منبع عمده براي جريان نشتي وجود دارد. سيم برق ، فيلترهاي خط نيرو و ترانسفوماتور نيرو در شكل فوق خازن بين سيم ناز و زمين C  ظرفيت گسترده در سمي برق را مدلسازي مي كند جريان نشتي معمولاً 1 تا 2 ميكروآمپر در هر فوت است سيمهاي خاص با نشت كم با حداكثر جريان نشتي 0..5M/ft بر سيم زمين در دسترس هستند. نشت بر سيم زمين خطرناك است زيرا اگر زمين در دو شاخه يك سيم 15 فوتي قطع شود 10 تا 20 ميكروآمپر جريان مي‌تواند از بدنه به دستگاه به بيماري به سوي زمين جاري ميشود.

بيشتر دستگاهها ترانسفورماتور قدرتي وجود دارند كه ولتاژ خطوط نيرو را به ولتاژ ثانويه گوناگون تبديل مي‌كنند ورودي به سيم پيچ اوليه اعمال و از سيم پيچ هاي ثانويه گرفته ميشود هر دوي اين سيم پيچ ها معمولاً روي هسته اي فرد مغناطيسي قرار داده مي‌شوند لذا دو رساناي جدا شده توسط يك عايق وجود دارند كه ترويجي خازني بين سيم پيچ هاي ثانويه و هسته فراهم مي آورند بيشتر جريانهاي نشتي حاصل خازن بين سيم پيچ ثانويه و زمين اند. جريانهاي نشتي بسته به ابعاد فيزيكي ترانسفورماتور چگونگي ساختمان آن و اينكه كدام طرف سيم پيچ اوليه بر رساناي خنثي وصل شود به طرز قابل ملاحظه اي در دستگاههاي فوق مي‌كنند. مقادير حدي مقرر شده براي جريانهاي نشتي خطوط نيرو در حدود 100 ma هستند.

 

 مسيرهاي هادي به قلب

انواع خاص اتصال هاي الكتريكي بر قلب قابل تكنيك هستند. ابزارهاي كلينيكي كه در زير آمده اند از آماگي بيمار را براي دچار شدن به ميكرو شوك افزايش مي دهد

الكترودهاي داخلي قلبي يا خارج قلبي ضربانسازي خاجي External Pace Makery

الكترودهاي مربوط به دستگاههاي EEG از سطح  قلب سيگنال بدون حفظ مؤلفه هاي فركانسي ثبت مي‌شود و درواقع بين سيگنال  حاوي اطلاعات بيشتري خواهد بود.

كانترهاي حاوي مايع مايعات رسانا كه به منظورهاي زير وارد قلب مي‌شود

الف) اندازه‌گيري فشار خون

ب) نمونه برداري از خون

ج) تزرزق موادي مثل داروها و يا مواد رنگي به قلب

بايد تأكيد كرد كه بيمار تنها زماني در معرض ماكروشوك قرار دارد كه يك اتصال الكتريكي مستقيم به قلب وي موجود مي‌باشد مقاومت داخل كانترهاي حاوي مايع بسيار بزرگ تر (50 kn – 1M) از مقاومت رساناهاي فلزي، و ضربانسازها و EEG بيشتر مي‌باشد. مقاومت داخلي بدن در مورد ماكروشوك حدود 3000 و مقاومت پوستي مي‌تواند متغير باشد.