یکشنبه, 25 فروردين 1392 ساعت 08:45

انواع جريان نشتي

نوشته شده توسط

 تعريف جريان نشتي : جرياني كه نقش عملكردي در دستگاه ندارد و در سه عنوان ذيل تعريف ميشود :

جريان نشتي زمين : جرياني كه از قسمت برق اصلي واز طريق عايقبندي به زمين نشت مي كند. مقدار مجاز در استفاده عادي حداكثر 5 ميلي آمپرو در حالت تك اشكالي حداكثر 10 ميلي آمپر مي باشد .

جريان نشتي محفظه : جرياني كه از محفظه ويا قسمت هاي قابل دسترس (به جز قسمتهاي كاربردي )از مسيري به غير از مدار محافظتي زمين به زمين نشت مي كند. مقدار مجازدر استفاده عادي حداكثر 100 ميكرو آمپر و در حالت تك اشكالي حداكثر 500 ميكرو آمپر مي باشد .

جريان نشتي بيمار : جرياني كه از اتصالات قسمتهاي كاربردي با بيمار از طريق بيمار به زمين نشت مي كند .و يا جرياني كه از يك منبع ولتاژ خارجي ناخواسته از طريق بيمار و قسمت كاربردي نوع F به زمين منتقل مي شود .

جريان كمكي بيمار : جرياني كه در استفاده عادي از دستگاه از طريق بيمار بين قسمتهاي كاربردي وجود دارد