یکشنبه, 06 اسفند 1391 ساعت 12:58

مدار بافر

نوشته شده توسط

از مدار بافر معمولا برای تطبیق یک طبقه با امپدانس خروجی زیاد یا منبع سیگنال با مقاومت داخلی بزرگ به یک مقاومت بار کوچک یا یک طبقه با امپدانس ورودی کوچک استفاده می شود.برای انتقال حداکثر توان بین دو طبقه لازم است امپدانس آن طبقه ها با یکدیگر تطبیق داده شوند.در واقع چنانچه یک منبع با نیروی محرکه ی مولد مدار بازvو مقاومت داخلی بزرگ Rرا مستقیما به یک مقاومت بار کوچک RLوصل کنیم به علت افت نیروی محرکه ی مولد روی آن مقاومت بخش ناچیزی از نیروی محرکه ی مولد منبع بر روی مقاومت بار ظاهر می شود.اگر برای تطبیق منبع از مدار بافر استفاده شود Vبرابر با نیروی محرکه ی مولد مدار می شود.مداری که معمولا به عنوان مدار بافر به کار می رود مدار امیتر فالوئر است.این مدار دارای مقاومت ورودی زیاد و مقاومت خروجی کوچک است.بنابراین استفاده از این مدار به صورت بافر یا ترانسفورماتور امپدانس بسیار پر کاربرد است.