شنبه, 07 شهریور 1394 ساعت 08:54

تشخيص سريع سرطان ريه با لوله تلسکوپي

نوشته شده توسط

هنگامي که فردي مشکوک به سرطان ريه ميشود، براي اطمينان از تشخيص سرطان بايد چندين آزمايش را انجام داده و حتي تحت عمل جراحي قرار گيرد که اغلب موجب هدر رفتن زمان زيادي پيش از آغاز درمان نجاتبخش بيمار ميشود. تشخيص سرطان ريه کاري چالش برانگيز است؛ اسکنهاي پرتوي ايکس هميشه واضح نيست، زيرا تشخيص بين سرطان و ديگر بيماريهاي ريه سخت است. در شيوه رايج، بايد از ريه نمونه برداري شود تا وجود سرطان در ريه بيمار قطعي شود اما دستيابي به نمونه بافت نيز ميتواند سخت باشد، زيرا سرطان ريه اغلب به غدد لنفاوي در سينه سرايت ميکند که دسترسي به آنها دشوار است و بيمار بايد تحت عمل جراحي قرار بگيرد.
اکنون پزشکان بنياد خدمات درماني بيمارستانهاي کالج دانشگاهي لندن توانستهاند درمان حياتي سريعتري را با استفاده از يک رويکرد تازه آغاز کنند. اين روش حتي به آنها اجازه ميدهد فوراً نوع و شدت سرطان را ارزيابي کنند.
يک لوله منعطف به عرض انگشت موسوم به اولتراسوند اندوبرونشي (EBUS) که با کمک امواج فراصوت به تعيين سلولهاي سرطاني در غدد لنفاوي سينه ميپردازد، به پزشکان امکان ميدهد که درون ريهها را به خوبي مشاهده کرده و از آنها نمونهبرداري کنند. با استفاده از اين روش ميتوان زمان تشخيص سرطان ريه را از چندين روز به 30 دقيقه کاهش داد. اين روش شامل ارسال لوله EBUS به درون ناي و لولههاي تنفسي بوده که با يک دوربين کوچک تعبيه شده درون آن هدايت ميشود. يک اسکنر فراصوت که به انتهاي لوله متصل است، به اسکن محيط داخل ريه و بررسي غدد لنفاوي پرداخته و همزمان يک سوزن اقدام به نمونه برداري ميکند.
يافتههاي يک کارآزمايي سه ساله در بيمارستانهاي کالج دانشگاهي لندن نشان داده است که اين روش باعث کاهش چشمگير زمان تشخيص از زمان ورود بيمار به بيمارستان تا تصميمگيري در مورد بهترين درمان شده است. بيماراني که از روش EBUS استفاده ميکنند، به طور ميانگين 14 روز تا تصميمگيري نهايي منتظر ميمانند که اين زمان در روشهاي رايج 29 روز است. همچنين بيماراني که از EBUS استفاده ميکنند، علاوه بر دريافت سريعتر درمان، مدت بيشتري زنده ميمانند.
تحقيقات نشان داد که اين بيماران تا 503 روز پس از تشخيص زنده ماندند که در مقايسه با افرادي که ارزيابي آنها توسط روشهاي رايج انجام شده بود ، تنها 312 روز زنده ميماندند. اين امر احتمالاً به خاطر اين واقعيت است که EBUS به شکل دقيقتري به تشخيص نوع سرطان پرداخته و در نتيجه، درمان بهتري ارائه ميکند.